ABOUT USPRIMEについて

As of April 1st, 2016

Director
Takao TAKAHARA/Faculty of International Studies

Associate Director
Hiroshi TOYA/Faculty of International Studies

Member
Nozomi Akizuki/Faculty of International Studies
Alexander M. VESEY /Faculty of International Studies
Shun ISHIHARA/Faculty of Sociology & Social Workspan
Kohei INOSE/The Center for Liberal Arts
Hiroyoshi UDONO/Faculty of Economics
Makiko OMURA /Faculty of Economics
Yuriko SAITO/Faculty of International Studies)
Jeong Min SUH/The Center for Liberal Arts
Zhankun SUN/Faculty of International Studies
Keiko TANAKA /Faculty of International Studies
Hongbo ZHANG/The Center for Liberal Arts
Yong-hwan CHONG /The Center for Liberal Arts
Shintaro NAMIOKA/Faculty of International Studies
Masayuki NISHIDA/Faculty of Law
Keiro HATTORI /Faculty of Economics
Hiroyuki HARA/The Center for Liberal Arts
Yasushi HIGASHISAWA/Graduate Law School
Megumi HIRAYAMA/Faculty of International Studies
Ken FUJIKAWA/Faculty of Sociology & Social Workspan
Motoi MIYAJI/Faculty of LAW
Shunsuke RAI/Faculty of International Studies
Yuko WATANABE /The Center for Liberal Arts

Research Fellow
Hiroshi AOYAGI
Kazuya ASAKAWA
Yasushi IKEO
Ryuji ISHIDA
Takehiko ITO
Irene GALTUNG
Takayo INOUE
Hiromichi UMEBAYASHI
Hélène Le Bail
Masataka OKAMOTO
Tetsuro OGIMURA
Rin ODAWARA
Atsuhiro KATANO
Makoto KATSUMATA
Chigaya KINOSHITA
Kevin Paul Clements
Toshiro KURODA
Takayuki KODERA
Michiji KONUMA
Koichi KOMATSU
Hitoshi SAKURAI
Ayako SATO
Makito SHIBATA
Jon Mitchell
Hideki SUNAGAWA
Hiroko TAKAHASHI
Naoko TSUYAMA
Kayoko TESHIGAWARA
Yuki TOMOZAWA
DOAN THI MY
Hideki NAKATA
Yoshihiro NAKANO
Reo NAGASHIMA
Jun NISHIKAWA
Fumiko HAKOYAMA
Mai HARADA
Kazuta HIOKI
Sayaka FUNADA-CLASSEN
Yasukatsu MATSUSHIMA
Eriko MARUHAMA
Mustapha Kamal PASHA
Mayumi MORI

Senior Fellow
Ruri ITO
Hideaki UEMURA
Nobuhiro OKADA
Naomi KAMIJIO
Makiko KIMURA
Akira KUROSAKI
Keiko SAKURAI
Kei TAKEUCHI
Chiharu TAKENAKA
Tatsuya CHIBA
Toshiro TERADA
Hiromasa NAKAYAMA
Mohammad NAGHIZADEH
Toshio HASHIMOTO
Takeshi FURUICHI
Naoki MARUYAMA
Kinhide MUSHAKOJI
Eiji MORIMOTO
Keizo YAMAWAKI
Isao YOSHIHARA
Hideyuki WAKUI

Research Associate
Michihiro AKIYAMA

Assistant
Kumiko MORI