ABOUT USPRIMEについて

As of April 1st, 2018

Director
Takao TAKAHARA/Faculty of International Studies

Associate Director
Yong-hwan CHONG/The Center for Liberal Arts

Member
Kohki ABE/Faculty of International Studies
Alexander M. VESEY /Faculty of International Studies
Shun ISHIHARA/Faculty of Sociology & Social Workspan
Kohei INOSE/The Center for Liberal Arts
Makiko OMURA /Faculty of Economics
Jeong Min SUH/The Center for Liberal Arts
Zhankun SUN/Faculty of International Studies
Keiko TANAKA /Faculty of International Studies
Hongbo ZHANG/The Center for Liberal Arts
Hiroshi TOYA/Faculty of International Studies
Shintaro NAMIOKA/Faculty of International Studies
Masayuki NISHIDA/Faculty of Law
Kumiko NOGUCHI/Faculty of International Studies
Yasushi HIGASHISAWA/Graduate Law School
Kiminori HAYASHI/Faculty of International Studies
Megumi HIRAYAMA/Faculty of International Studies
Ken FUJIKAWA/Faculty of Sociology & Social Workspan
Motoi MIYAJI/Faculty of LAW
Shunsuke RAI/Faculty of International Studies
Yuko WATANABE /The Center for Liberal Arts

Research Fellow
Hiroshi AOYAGI
Kazuya ASAKAWA
Yasushi IKEO
Masako IKEGAMI
Ryuji ISHIDA
Takehiko ITO
Irene GALTUNG
Shiori UI
Takayo INOUE
Hiromichi UMEBAYASHI
Hélène Le Bail
Masataka OKAMOTO
Tetsuro OGIMURA
Rin ODAWARA
Atsuhiro KATANO
Makoto KATSUMATA
Chigaya KINOSHITA
Kevin Paul Clements
Toshiro KURODA
Takayuki KODERA
Michiji KONUMA
Koichi KOMATSU
Hitoshi SAKURAI
Ayako SATO
Makito SHIBATA
Yuko SHIBATA
Misato SHIMIZU
CHANG Chia-ning
Jon Mitchell
Hideki SUNAGAWA
Subrata Ghoshroy
Hiroko TAKAHASHI
Naoko TSUYAMA
Kayoko TESHIGAWARA
Tom Phuong Le
Yuki TOMOZAWA
Tetsuo NAITO
Hideki NAKATA
Yoshihiro NAKANO
Reo NAGASHIMA
Jun NISHIKAWA
Fumiko HAKOYAMA
Mai HARADA
Kazuta HIOKI
Sayaka FUNADA-CLASSEN
Yasukatsu MATSUSHIMA
Mustapha Kamal PASHA
Mayumi MORI

Senior Fellow
Nozomi AKIZUKI
Ruri ITO
Hideaki UEMURA
Nobuhiro OKADA
Naomi KAMIJIO
Makiko KIMURA
Akira KUROSAKI
Yuriko SAITO
Keiko SAKURAI
Kei TAKEUCHI
Chiharu TAKENAKA
Tatsuya CHIBA
Toshiro TERADA
Hiromasa NAKAYAMA
Mohammad NAGHIZADEH
Toshio HASHIMOTO
Takeshi FURUICHI
Naoki MARUYAMA
Kinhide MUSHAKOJI
Eiji MORIMOTO
Keizo YAMAWAKI
Isao YOSHIHARA
Hideyuki WAKUI

Research Associate
Michihiro AKIYAMA

Assistant
Kumiko MORI