Kakuichi Heike: Japanese and romanization
Long vowels marked by circumflex after vowel (unmarked list here).
(a) Kakuichi: J | E | E+R | J+R | J+M
(b) Rufubon: J | J+R | J+M | E+J
Heike home page

maki: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - K


1.1 祇園精舎 (gion sho^ja)
1.2 殿上闇討 (tenjo^ no yamiuchi)
1.3 鱸 (suzuki)
1.4 禿髪 (kaburo)
1.5 吾身栄花 (waga mi no eiga)
1.6 祇王 (gio^)
1.7 二代后 (nidai no kisaki)
1.8 額討論 (gaku uchi ron)
1.9 清水寺炎上 (kiyomizudera ensho^)
1.10 東宮立 (to^gu^ dachi)
1.11 殿下乗合 (tenga no noriai)
1.12 鹿谷 (shishi no tani)
1.13 俊寛沙汰 鵜川軍 (shunkan no sata, ugawa ikusa)
1.14 願立 (gandate)
1.15 御輿振 (mikoshiburi)
1.16 内裏炎上 (dairi ensho^)
return to top


2.1 座主流 (zasu nagashi)
2.2 一行阿闍梨之沙汰 (ichigyo^ ajari no sata)
2.3 西光被斬 (saiko^ ga kirare)
2.4 小教訓 (kogyo^kun)
2.5 少将乞請 (sho^sho^ koiuke)
2.6 教訓状 (kyo^kunjo^)
2.7 烽火之沙汰 (ho^ka no sata)
2.8 大納言流罪 (dainagon ruzai)
2.9 阿古屋之松 (akoya no matsu)
2.10 大納言死去 (dainagon no shikyo)
2.11 徳大寺之沙汰 (tokudaiji no sata)
2.12 山門滅亡 堂衆合戦 (sanmon metsubo^ do^ju)
2.13 山門滅亡 (sanmon metsubo^)
2.14 善光寺炎上 (zenko^ji ensho^)
2.15 康頼祝言 (yasuyori notto)
2.16 卒都姿流 (sotoba nagashi)
2.17 蘇武 (sobu)
return to top

3.1 赦文 (yurushi bumi)
3.2 足摺 (ashizuri)
3.3 御産 (gosan)
3.4 公卿揃 (kugyo^ zoroe)
3.5 大塔建立 (daito^ konryu^)
3.6 頼豪 (raigo^)
3.7 少将都帰 (sho^sho^ miyako gaeri)
3.8 有王 (ario^)
3.9 僧都死去 (so^zu shikyo)
3.10 つぢかぜ (tsujikaze)
3.11 医師問答 (ishi mondo^)
3.12 無文 (mumon)
3.13 燈爐之沙汰 (to^ro^ no sata)
3.14 金渡 (kane watashi)
3.15 法印問答 (ho^in mondo^)
3.16 大臣流罪 (daijin ruzai)
3.17 行隆之沙汰 (yukitaka no sata)
3.18 法王被流 (ho^o^ nagasare)
3.19 城南之離宮 (seinan no rikyu^)
return to top

4.1 厳島御幸 (itsukushima goko^)
4.2. 還御 (kangyo)
4.3 源氏揃 (genji zoroe)
4.4 鼬之沙汰 (itachi no sata)
4.5 信連 (nobutsura)
4.6 競 (kio^)
4.7 山門牒状 (sanmon e no cho^jo^)
4.8 南都牒状 (nanto cho^jo^)
4.9 永僉議 (naga no sengi)
4.10 大衆揃 (daishu zoroe)
4.11 橋合戦 (hashi gassen)
4.12. 宮御最期 (miya no gosaigo)
4.13 若宮出家 (wakamiya shukke)
4.14 通乗之沙汰 (to^jo^ no sata)
4.15 ぬえ (nue)
4.16 三井寺炎上 (miidera ensho^)
return to top

5.1 都遷 (miyako utsuri)
5.2 月見 (tsukimi)
5.3 物怪之沙汰 (mokke no sata)
5.4 早馬 (haya uma)
5.5 朝敵揃 (cho^teki zoroe)
5.6 咸陽宮 (kanyo^kyu^)
5.7 文覚荒行 (mongaku no aragyo^)
5.8 勧進帳 (kanjincho^)
5.9 文覚被流 (mongaku nagasare)
5.10 福原院宣 (fukuhara inzen)
5.11 富士川 (fujigawa)
5.12 五節之沙汰 (gosetsu no sata)
5.13 都帰 (miyako gaeri)
5.14 奈良炎上 (nara ensho^)
return to top

6.1 新院崩御 (shin'in ho^gyo)
6.2. 紅葉 (ko^yo^)
6.3 葵前 (aoi no mae)
6.4 小督 (kogo^)
6.5 廻文 (megurashi bumi)
6.6 飛脚到来 (hikyaku to^rai)
6.7 入道死去 (nyu^do^ shikyo)
6.8 築島 (tsukishima)
6.9 慈心房 (jishinbo^)
6.10 祇園女御 (gion nyo^go)
6.11 嗄声 (shiwagare goe)
6.12 横田河原合戦 (yokotogawara kassen)
return to top

7.1 清水冠者 (shimizu no kanja)
7.2. 北国下向 (hokkoku geko^)
7.3 竹生島詣 (chikubushima mo^de)
7.4 火打合戦 (hiuchi gassen)
7.5 願書 (kiso ganjo)
7.6 倶梨迦羅落 (kurikara otoshi)
7.7 篠原合戦 (shinohara gassen)
7.8 実盛 (sanemori)
7.9 還亡 (玄●) (genbo^)
7.10 木曽山門牒状 (kiso sanmon cho^jo^)
7.11 返牒 (henjo^)
7.12 平家山門連署 (heike sanmon e no renjo)
7.13 主上都落 (shusho^ no miyako ochi)
7.14 維盛都落 (koremori no miyako ochi)
7.15 聖主臨幸 (seishu rinko^)
7.16 忠度都落 (tadamori no miyako ochi)
7.17 経正都落 (tsunemasa no miyako ochi)
7.18 青山之沙汰 (seizan no sata)
7.19 一門都落 (ichimon no miyako ochi)
7.20 福原落 (fukuhara ochi)
return to top

8.1 山門御幸 (sanmon goko^)
8.2 名虎 (natora)
8.3 緒環 (odamaki)
8.4 太宰府落 (dasaifu ochi)
8.5 征夷将軍院宣 (seii sho^gun no inzen)
8.6 猫間 (nekoma)
8.7 水島合戦 (mizushima gassen)
8.8 妹尾最期 (seno^ saigo)
8.9 室山 (muroyama gassen)
8.10 鼓判官 (tsuzumi ho^gan)
8.11 法住寺合戦 (ho^ju^ji kassen)
return to top

9.1 生ずきの沙汰 (ikezuki no sata)
9.2 宇治川先陣 (ujigawa no senjin)
9.3 河原合戦 (kawara gassen)
9.4 木曽最期 (kiso no saigo)
9.5 樋口被斬罰 (higuchi no kirare)
9.6 六ヶ度軍 (rokukado no ikusa)
9.7 三草勢揃 (mikusa seizoroe)
9.8 三草合戦 (mikusa gassen)
9.9 老馬 (ro^ba)
9.10 一二之懸 (ichi ni no kake)
9.11 二度之懸 (nido no kake)
9.12 坂落 (saka otoshi)
9.13 越中前司最期 (etchu^ no zenji saigo)
9.14 忠度最期 (tadanori saigo)
9.15 重衡生捕 (shigehira ikedori)
9.16 敦盛最期 (atsumori no saigo)
9.17 知章最期 (tomoakira saigo)
9.18 落足 (ochiashi)
9.19 小宰相身投 (kozaisho^ minage)
return to top

10.1 首渡 (kubi watashi)
10.2 内裏女房 (dairi nyo^bo^)
10.3 八島院宣 (yashima inzen)
10.4 請文 (ukebumi)
10.5 戒文 (kaimon)
10.6 海道下 (kaido^ kudari)
10.7 千手前 (senju no mae)
10.8 横笛 (yokobue)
10.9 高野巻 (ko^ya no maki)
10.10 維盛出家 (koremori no shukke)
10.11 熊野参詣 (kumano sankei)
10.12. 維盛入水 (koremori no jusui)
10.13 三日平氏 (mikka heiji)
10.14 藤戸 (fujito)
10.15* 高野御幸 (ko^ya goko^)
return to top

11.1 逆櫓 (sakaro)
11.2 勝浦 大坂越 (katsuura tsuketari o^zakagoe)
11.3 嗣信最期 (tsuginobu saigo)
11.4 那須与一 (nasu no yoichi)
11.5 弓流 (yumi nagashi)
11.6 志度合戦 (shido kassen)
11.7 鶏合 壇浦合戦 (toriawase dannoura kassen)
11.8 遠矢 (to^ya)
11.9 先帝身投 (sentei minage)
11.10 能登殿最期 (noto dono saigo)
11.11 内侍所都入 (naishidokoro no miyako iri)
11.12 剣 (ken)
11.13 一門大路渡 (ichimon o^chi watashi)
11.14 鏡 (kagami)
11.15 文之沙汰 (fumi no sata)
11.16 副将被斬 (fukusho^ kirare)
11.17 腰越 (koshigoe)
11.18 大臣殿被斬 (o^itono kirare)
11.19 重衡被斬 (shigehira no kirare)
return to top

12.1 大地震 (daijishin)
12.2 紺掻之沙汰 (konkaki no sata)
12.3 平大納言被流 (hei dainagon no nagasare)
12.4 土佐房被斬 (tosabo^ kirare)
12.5 判官都落 (ho^gan no miyako ochi)
12.6 吉田大納言の沙汰 (yoshida no dainagon no sata)
12.7 六代 (rokudai)
12.8 泊瀬六代 (hase rokudai)
12.9 六代被斬 (rokudai kirare)
return to top

[灌頂の巻 (kanjo^ no maki)]
K.1 女院出家 (nyo^in shukke)
K.2 大原入 (o^hara iri)
K.3 大原御幸 (o^hara goko^)
return to top


Michael Watson
watson[at]k.meijigakuin.ac.jp